fbpx
085 487 70 10

Ma t/m Vrij 09:00 – 17:00

a
085 487 70 10

Ma t/m Vrij 09:00 - 17:00

Privacy Policy

Privacybeleid AutoLeaseCentrale.nl B.V.

AutoLeaseCentrale.nl B.V. zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal AutoLeaseCentrale.nl B.V. zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Klant genoemd.

Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten AutoLeaseCentrale.nl B.V. die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die AutoLeaseCentrale.nl B.V. aanbiedt.
 2. Dit privacybeleid geldt ten aanzien van alle websites die in beheer zijn en/of eigendom zijn van AutoLeaseCentrale.nl B.V. Dit zijn ongeveer, maar niet uitsluitend, 20 websites. Voor iedere website zullen de normen uit dit privacybeleid op dezelfde wijze gehanteerd worden.
 3. Door AutoLeaseCentrale.nl B.V. worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de aanvraag uitzetten en de offerte acceptatie. Deze Persoonsgegevens bestaan uit contactgegevens, e-mail adres en een legitimatiebewijs.
 4. Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 5. AutoLeaseCentrale.nl B.V. verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. a. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier/ lease aanvraag;
  2. b. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  3. c. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door AutoLeaseCentrale.nl B.V.. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij AutoLeaseCentrale.nl B.V., zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij AutoLeaseCentrale.nl B.V.. AutoLeaseCentrale.nl B.V. zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 1. AutoLeaseCentrale.nl B.V. gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van haar diensten en de daarbijbehorende opdracht. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van de opdracht dan wel het uitzetten van de aanvraag.
 2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van AutoLeaseCentrale.nl B.V.. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van de opdracht.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal duren tot de klant verzoekt om de gegevens te verwijderen, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor AutoLeaseCentrale.nl B.V. verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De contactgegevens worden langer dan één jaar bewaart, tenzij de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

 1. AutoLeaseCentrale.nl B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. AutoLeaseCentrale.nl B.V. neemt neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van AutoLeaseCentrale.nl B.V. kan worden gevergd.
 2. De Klant kan op ieder gewenst moment AutoLeaseCentrale.nl B.V. verzoeken via info@autoleasecentrale.nl, om de Persoonsgegevens van de Klant te verwijderen.
 3. AutoLeaseCentrale.nl B.V. biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 8 Nieuwsbriefsystemen

 1. De Klant kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Klant op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente aanbiedingen en ontwikkelingen.
 3. De Klant ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. De Klant kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Klant zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 9- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 10- Contact en afhandeling klachten

 1. AutoLeaseCentrale.nl B.V. biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@autoleasecentrale.nl.

Artikel 11- Wijzigingen privacybeleid

 1. AutoLeaseCentrale.nl B.V. behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 12- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Rotterdam neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.

Waarom AutoLeaseCentrale?

9.4 gemiddeld cijfer van klanten
Ondernemers met jaarcijfers
Direct uit voorraad leverbaar
Binnen 24 uur uitslag

Advies nodig?

085 487 70 10

Ma t/m Vrij van 09:00-17:00 uur

Email uw vraag

Binnen 24 uur antwoord

Laat je terug bellen

Vul het formulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.